CATALOGUE vải & giá may đo cá nhân

Trang phục Giá may
Áo tay ngắn (Nam) 540.000 đ
Áo tay dài (Nam) 560.000 đ
Áo tay ngắn (Nữ) 410.000 đ
Áo tay dài (Nữ) 440.000 đ

Trang phục Giá may
Áo tay ngắn (Nam) 520.000 đ
Áo tay dài (Nam) 540.000 đ
Áo tay ngắn (Nữ) 400.000 đ
Áo tay dài (Nữ) 420.000 đ

Vải may Vest, Quầy tây, Ghi lê

BST Vải Special Edition – Vercelli

Trang phục Giá may
Áo blazer: 6.200.000 đ
Quần tây: 3.200.000 đ
Áo ghi-lê: 2.600.000 đ
Bộ vest: 3 món: 11.900.000 đ
Áo vest & quần: 9.300.000 đ

Vải may Vest, Quầy tây, Ghi lê

BST Vải Luxury Collection – Vercelli

Trang phục Giá may
Áo blazer: 6.200.000 đ
Quần tây: 3.200.000 đ
Áo ghi-lê: 2.600.000 đ
Bộ vest: 3 món: 11.900.000 đ
Áo vest & quần: 9.300.000 đ

Trang phục Giá may
Áo tay ngắn (Nam) 790.000 đ
Áo tay dài (Nam) 860.000 đ
Áo tay ngắn (Nữ) 630.000 đ
Áo tay dài (Nữ) 690.000 đ

Vải may Vest, Quầy tây, Ghi lê

Vải Cashmere | 30% Wool

Trang phục Giá may
Áo blazer: 2.300.000 đ
Quần tây: 700.000 đ
Áo ghi-lê: 800.000 đ
Bộ vest: 3 món: 3.700.000 đ
Áo vest & quần: 3.000.000 đ

Trang phục Giá may
Áo tay ngắn (Nam) 750.000 đ
Áo tay dài (Nam) 810.000 đ
Áo tay ngắn (Nữ) 590.000 đ
Áo tay dài (Nữ) 650.000 đ

Trang phục Giá may
Áo tay ngắn (Nam) 550.000 đ
Áo tay dài (Nam) 570.000 đ
Áo tay ngắn (Nữ) 420.000 đ
Áo tay dài (Nữ) 450.000 đ

Vải may Vest, Quầy tây, Ghi lê

Vải Kevinlli V9 | 100% wool

Trang phục Giá may
Áo blazer: 5.900.000 đ
Quần tây: 3.000.000 đ
Áo ghi-lê: 2.500.000 đ
Bộ vest: 3 món: 11.200.000 đ
Áo vest & quần: 8.800.000 đ

Vải may Vest, Quầy tây, Ghi lê

Vải Kevinlli V8: 90% wool

Trang phục Giá may
Áo blazer: 5.700.000 đ
Quần tây: 2.900.000 đ
Áo ghi-lê: 2.400.000 đ
Bộ vest: 3 món: 10.900.000 đ
Áo vest & quần: 8.500.000 đ

Vải may Vest, Quầy tây, Ghi lê

Vải Kevinlli V7 | 80% wool

Trang phục Giá may
Áo blazer: 5.000.000 đ
Quần tây: 2.400.000 đ
Áo ghi-lê: 2.100.000 đ
Bộ vest: 3 món: 9.400.000 đ
Áo vest & quần: 7.400.000 đ

Vải may Vest, Quầy tây, Ghi lê

Vải Kevinlli V6 | 70% wool

Trang phục Giá may
Áo blazer: 4.000.000 đ
Quần tây: 1.800.000 đ
Áo ghi-lê: 1.600.000 đ
Bộ vest: 3 món: 7.300.000 đ
Áo vest & quần: 5.700.000 đ

Vải may Vest, Quầy tây, Ghi lê

Vải Kevinlli V4: 60% wool

Trang phục Giá may
Áo blazer: 3.400.000 đ
Quần tây: 1.400.000 đ
Áo ghi-lê: 1.300.000 đ
Bộ vest: 3 món: 5.900.000 đ
Áo vest & quần: 4.700.000 đ

Vải may Vest, Quầy tây, Ghi lê

Vải Kevinlli V3 | 50% Wool

Trang phục Giá may
Áo blazer: 3.100.000 đ
Quần tây: 1.200.000 đ
Áo ghi-lê: 1.200.000 đ
Bộ vest: 3 món: 5.400.000 đ
Áo vest & quần: 4.300.000 đ

Vải may Vest, Quầy tây, Ghi lê

Vải Kevinlli V2 | 50% wool

Trang phục Giá may
Áo blazer: 2.900.000 đ
Quần tây: 1.000.000 đ
Áo ghi-lê: 1.100.000 đ
Bộ vest: 3 món: 4.900.000 đ
Áo vest & quần: 3.800.000 đ

Vải may Vest, Quầy tây, Ghi lê

Vải Kevinlli V1 | 50% wool

Trang phục Giá may
Áo blazer: 2.500.000 đ
Quần tây: 900.000 đ
Áo ghi-lê: 800.000 đ
Bộ vest: 3 món: 4.200.000 đ
Áo vest & quần: 3.300.000 đ

Vải may Vest, Quầy tây, Ghi lê

BST Vải Special Edition – Vercelli

Trang phục Giá may
Áo blazer: 6.200.000 đ
Quần tây: 3.200.000 đ
Áo ghi-lê: 2.600.000 đ
Bộ vest: 3 món: 11.900.000 đ
Áo vest & quần: 9.300.000 đ

Vải may Vest, Quầy tây, Ghi lê

BST Vải Luxury Collection – Vercelli

Trang phục Giá may
Áo blazer: 6.200.000 đ
Quần tây: 3.200.000 đ
Áo ghi-lê: 2.600.000 đ
Bộ vest: 3 món: 11.900.000 đ
Áo vest & quần: 9.300.000 đ

Vải may Vest, Quầy tây, Ghi lê

Vải Cashmere | 30% Wool

Trang phục Giá may
Áo blazer: 2.300.000 đ
Quần tây: 700.000 đ
Áo ghi-lê: 800.000 đ
Bộ vest: 3 món: 3.700.000 đ
Áo vest & quần: 3.000.000 đ

Vải may Vest, Quầy tây, Ghi lê

Vải Kevinlli V9 | 100% wool

Trang phục Giá may
Áo blazer: 5.900.000 đ
Quần tây: 3.000.000 đ
Áo ghi-lê: 2.500.000 đ
Bộ vest: 3 món: 11.200.000 đ
Áo vest & quần: 8.800.000 đ

Vải may Vest, Quầy tây, Ghi lê

Vải Kevinlli V8: 90% wool

Trang phục Giá may
Áo blazer: 5.700.000 đ
Quần tây: 2.900.000 đ
Áo ghi-lê: 2.400.000 đ
Bộ vest: 3 món: 10.900.000 đ
Áo vest & quần: 8.500.000 đ

Vải may Vest, Quầy tây, Ghi lê

Vải Kevinlli V7 | 80% wool

Trang phục Giá may
Áo blazer: 5.000.000 đ
Quần tây: 2.400.000 đ
Áo ghi-lê: 2.100.000 đ
Bộ vest: 3 món: 9.400.000 đ
Áo vest & quần: 7.400.000 đ

Vải may Vest, Quầy tây, Ghi lê

Vải Kevinlli V6 | 70% wool

Trang phục Giá may
Áo blazer: 4.000.000 đ
Quần tây: 1.800.000 đ
Áo ghi-lê: 1.600.000 đ
Bộ vest: 3 món: 7.300.000 đ
Áo vest & quần: 5.700.000 đ

Vải may Vest, Quầy tây, Ghi lê

Vải Kevinlli V4: 60% wool

Trang phục Giá may
Áo blazer: 3.400.000 đ
Quần tây: 1.400.000 đ
Áo ghi-lê: 1.300.000 đ
Bộ vest: 3 món: 5.900.000 đ
Áo vest & quần: 4.700.000 đ

Vải may Vest, Quầy tây, Ghi lê

Vải Kevinlli V3 | 50% Wool

Trang phục Giá may
Áo blazer: 3.100.000 đ
Quần tây: 1.200.000 đ
Áo ghi-lê: 1.200.000 đ
Bộ vest: 3 món: 5.400.000 đ
Áo vest & quần: 4.300.000 đ

Vải may Vest, Quầy tây, Ghi lê

Vải Kevinlli V2 | 50% wool

Trang phục Giá may
Áo blazer: 2.900.000 đ
Quần tây: 1.000.000 đ
Áo ghi-lê: 1.100.000 đ
Bộ vest: 3 món: 4.900.000 đ
Áo vest & quần: 3.800.000 đ

Vải may Vest, Quầy tây, Ghi lê

Vải Kevinlli V1 | 50% wool

Trang phục Giá may
Áo blazer: 2.500.000 đ
Quần tây: 900.000 đ
Áo ghi-lê: 800.000 đ
Bộ vest: 3 món: 4.200.000 đ
Áo vest & quần: 3.300.000 đ

Trang phục Giá may
Áo tay ngắn (Nam) 540.000 đ
Áo tay dài (Nam) 560.000 đ
Áo tay ngắn (Nữ) 410.000 đ
Áo tay dài (Nữ) 440.000 đ

Trang phục Giá may
Áo tay ngắn (Nam) 520.000 đ
Áo tay dài (Nam) 540.000 đ
Áo tay ngắn (Nữ) 400.000 đ
Áo tay dài (Nữ) 420.000 đ

Trang phục Giá may
Áo tay ngắn (Nam) 790.000 đ
Áo tay dài (Nam) 860.000 đ
Áo tay ngắn (Nữ) 630.000 đ
Áo tay dài (Nữ) 690.000 đ

Trang phục Giá may
Áo tay ngắn (Nam) 750.000 đ
Áo tay dài (Nam) 810.000 đ
Áo tay ngắn (Nữ) 590.000 đ
Áo tay dài (Nữ) 650.000 đ

Trang phục Giá may
Áo tay ngắn (Nam) 550.000 đ
Áo tay dài (Nam) 570.000 đ
Áo tay ngắn (Nữ) 420.000 đ
Áo tay dài (Nữ) 450.000 đ